ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Platform:

De website: https://www.familieoliefant.be

is een initiatief van:

De Verkoper: Familie Oliefant
Maatschappelijke zetel: Terwestvaart 11, 9180 Moerbeke-Waas
KBO/BTW: BE 0730.696.050
E-mail: evelien@familieoliefant.be
Telefoon: +32 495 69 33 91

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Art.1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.
Familie Oliefant behoudt zich het recht om de AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker Platform gebruikte.

Art.2. Platform
  1. Toegankelijkheid en navigatie

Familie Oliefant neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen. Absolute werkingsgarantie kan echter niet geboden worden en daarom gaat het om een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Familie Oliefant is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Familie Oliefant behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Inhoud
Familie Oliefant bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Familie Oliefant behoudt zich het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.
Familie Oliefant kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Familie Oliefant niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Gebruiker Familie Oliefant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Familie Oliefant is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker.

3. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers


– Registratie
Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en deze AGV.
Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.
De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem een bevestiging van zijn inschrijving zal sturen. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.
Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem gereserveerd is (hierna de “Persoonlijke Ruimte”). Per persoon is slechts één registratie toegestaan.De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn Persoonlijke Ruimte.
Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.
Familie Oliefant behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van de AGV door de Gebruiker.

– Uitschrijven
De Gebruiker die op regelmatige wijze geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende periode: 5 dagen.
Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker
De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven bij elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.
Het Platform kan gematigdheid eisen bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren, zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn, worden gewijzigd of verwijderd.
Door het publiceren op het Platform, verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan de Verkoper het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, te wijzigen en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

Art.3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Familie Oliefant en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Familie Oliefant heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.
Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform en kan Familie Oliefant niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Art.4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform en de teksten, grafieken, beelden, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Familie Oliefant en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Familie Oliefant, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid. De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek. Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform kunnen wijzigen.

Art.5. Bescherming van persoonsgegevens

Familie Oliefant verzekert de Gebruiker ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streven om hierover duidelijk en transparant te communiceren. De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Familie Oliefant. Familie Oliefant verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Art.6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Art.7. Overige bepalingen

Familie Oliefant behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Familie Oliefant zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot het Platform of de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Familie Oliefant met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van de AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art.1 Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant”). De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. Familie Oliefant behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Art.2 Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben. De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of vergissingen in de presentatie, kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

Art.3 Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

Art.4 Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard de Klant deze AVV. De Klant moet een geldig e-mailadres, geldige factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

Art.5 Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren, om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop naar de Klant sturen, evenals de factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd. De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens). In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen met het voorstel om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Art.6 Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Art.7 Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant gebeuren. De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen: De levertermijnen zijn afhankelijk van de gekozen methode, van de te leveren producten en hun voorrad. Indien producten niet voorradig kan deze termijn oplopen. Indien de producten voorradig zijn zal de levertermijn gewoonlijk niet langer duren dan 5 werkdagen De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de levering meer dan dertig dagen na de afgesproken datum gebeurt, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd, zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten: Retourzending van het product per post binnen 30 dagen na de datum van levering van de bestelling naar het volgende adres: Familie Oliefant, Terwestvaart 11, 9180 Moerbeke-Waas Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Verkoper. Aan elke verkoop met online betaling zijn, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, transactiekosten verbonden, in geval van terugbetaling zullen deze kosten niet terug betaald worden. De klant stemt ermee in dat deze kost in mindering gebracht worden. Deze kost zal echter nooit meer dan 1,00 EUR bedragen.

Art.8 Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Garantie van overeenstemming

Als de Klant een consument is, moet de Verkoper een wettelijke garantietermijn van twee jaar vanaf de levering van het product aanbieden. Voor tweedehandsgoederen bedraagt de garantieperiode één jaar. Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking, worden gemeld aan de Verkoper.

Art.9 Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten, de kosten van terugzending zijn voor rekening van de Verkoper. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van verkoop. De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de kennisgeving van het bewijs van terugzending van de goederen. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud, die niet op een fysieke drager is aangeleverd, stemt de Klant ermee in om voor dergelijke digitale inhoud zijn herroepingsrecht af te staan om zo snel mogelijk te worden geleverd. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, doet de Klant voor deze diensten afstand van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend.

Art.10 Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Art.11 Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd. Art.12 Onafhankelijkheid van de bepalingen Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking. Art.13 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Datum laatste aanpassing: 1 januari 2021

Art.12 Aansprakelijkheid
  1. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de producten of hun verpakking. In dat opzicht verbindt de Klant zich ertoe de informatie verstrekt door de producent op het product, in de verpakking van het product of op de website van de producent, aandachtig te lezen en daarnaar zorgvuldig te handelen. 
  2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor de producten of de verpakking van de producenten die aan de consument worden geleverd en evenmin voor eventuele wijzigingen aan de producten of verpakkingen die worden aangebracht door de producenten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de producent. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van een product bij de verkoper zelf of bij de producent. De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten van de producent, vervoerder of leverancier van de producten aan de consument of zijn aangestelde.
  3. De Verkoper is slechts aansprakelijk voor zijn eigen aantoonbare opzettelijke of zware fout, fraude of bedrog  die aantoonbare schade aan de Klant heeft toegebracht. De Verkoper is in dit geval slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Hij is evenwel nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de daaruit volgende schade en de schade toegebracht aan derden.
Art.13 Workshops, afspraken & deelname aan events

Familie oliefant organiseert op regelmatige basis workshops dit online of op locatie. Alsook het maken van 1 op 1 afspraken behoort tot de mogelijkheden.
Jouw inschrijving/ afspraak is pas definitief na voldoen van betaling. Je plaats reserveren kan via de website of door te mailen + overschrijving uit te voeren.

Wat zijn de annulatievoorwaarden?
*Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor de workshop/ kampdag/ afspraak, in ruil voor een tegoedbon.
*Bij annulering tussen 1 week en 2 dagen voor de workshop/kampdag/afspraak krijg je een tegoedbon voor 50% van de totaalprijs. 
*Bij annulatie na minder dan 24u voor de start van de workshop/ kampdag/ afspraak betaal je 100% van de totaalprijs. Je krijgt geen tegoedbon.

Als workshopgever heeft Familie Oliefant ten alle tijde het recht om zelf workshops/afspraken of kampdagen te annuleren.
Dit in geval van ziekte, overmacht, te weinig inschrijvingen,…. In dat geval heb je als klant de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te annuleren.

Als workshopgever kan Familie Oliefant ook ten alle tijde de locatie of datum van een dienst wijzigen. In dat geval heb je als klant de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te annuleren.

nl_NLDutch